Tietosuojaseloste

Henkilötietojenkäsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen. Asiakassuhde katsotaan muodostuneeksi, jos henkilö asioi Turvata Oy Ab kanssa, pyytää tarjouksen, tekee tilauksen, ajanvarauksen, ilmoittautuu koulutukseen tai pyytää yhteydenottoa.

Turvata Oy Ab nettisivustojen kävijöistä kerätään evästeiden avulla tietoja kävijämäärien tilastointitarkoituksessa, asiakasta mahdollisesti kiinnostavan sisällön tarjoamiseksi, markkinoinnin tehokkuuden mittaamiseksi ja sivuston toiminnan optimoimiseksi.

Tietojen käsittelyn peruste

Henkilötietojen käsittelyn perusteena voi olla asiakassuhteen kautta muodostunut Turvata Oy Ab oikeutettu etu, asiakkaan tekemä sopimus ja/tai lakisääteinen velvoite. Sähköinen suoramarkkinointi perustuu aina rekisteröidyn antamaan suostumukseen.

Mistä henkilötietoja kerätään?

Henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti asiakkailta itseltään. Asiakkailta saadaan tietoja mm. Eri kanavien kautta tehdyn asioinnin yhteydessä, asiakkaan nettisivuilta lähettämien lomakkeiden kautta sekä puhelimitse ja sähköpostilla. Nettisivujen kävijöistä kerätään tietoja evästeiden avulla.

Mitä tietoja asiakkaista käsitellään?

Keräämme asiakkaista asioinnin ja yhteydenpidon kannalta oleelliset tiedot kuten nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sekä muut asiakkaan antamat tiedot. Henkilötunnusta emme käsittele yksityishenkilöistä. Asioinnista ja ajoneuvojen teknisistä tiedoista kertyy tapahtumahistoriaa joka on yhdistettävissä yksityishenkilöön. Näitä tietoja käsitellään luottamuksellisesti Turvata Oy Ab konsernin toimintaohjeiden mukaisesti.

Tietojen säilyttämisaika

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kun se on tarpeellista tietosuojakäytännössä määriteltyihin tarkoituksiin. Henkilötiedot poistetaan asiakasrekisteristä viimeistään asiakassuhteen päättymisen jälkeen, ellei lainsäädännössä edellytetä pitempää säilytysaikaa. Asiakassuhde katsotaan päättyneeksi, kun asiakkaan viimeisimmästä asiointikerrasta on kulunut 7 vuotta.

Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Emme luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille ilman asiakkaan suostumusta, ellei laki tai viranomainen toisin määrää.

Tietojen luovuttaminen EU-tai ETA -alueen ulkopuolelle

Emme luovuta tietoja EU- tai ETA -alueen ulkopuolelle.

Tietojen suojaaminen

Tietoja suojataan useilla menetelmillä kuten palomuureilla, rajoitetuilla käyttöoikeuksilla sekä tilojen vartioinnilla. Turvata Oy Ab Konserni sekä alihankkijat käsittelevät kaikkia henkilötietoja luottamuksellisesti. Alihankkijoiden tietojen käsittely perustuu kirjallisiin sopimuksiin, jotka voidaan purkaa, jos alihankkija rikkoo luottamuksellisuutta. Turvata Oy Ab vastaa alihankkijoidensa tietojen käsittelystä kuten omastaan. Tietoja käsittelevät vain työntekijät, joiden on työtehtäviensä perusteella tarpeen päästä tietoihin. Tietoja käsitellään vain silloin kun se on tarpeen tässä selosteessa mainittuihin tarkoituksiin.

Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on tietosuoja-asetukseen (EU 2016/679) sekä muuhun lainsäädäntöön perustuvat oikeudet:

  • Oikeus vastaanottaa asiakasta koskevat henkilötiedot esim. tietojen tarkastamiseksi tai siirtämiseksi toiseen rekisteriin.
  • Oikeus vaatia asiakasta koskevien virheellisten tietojen korjaamista.
  • Oikeus sallia ja kieltää sähköinen suoramarkkinointi.
  • Oikeus muuttaa muita henkilötietojen käsittelyn suostumuksia.
  • Oikeus rajoittaa ja vastustaa tietojensa käsittelyä.
  • Oikeus tulla unohdetuksi.

Rekisterinpitäjä voi rajoittaa asiakkaan pyyntöä siltä osin kun asiakkaan oikeudet ovat ristiriidassa rekisterinpitäjälle laissa määrättyjen velvoitteiden kanssa. Mikäli asiakas haluaa käyttää yllä olevia oikeuksiaan, asiakkaan tulee olla yhteydessä rekisterinpitäjään.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot tietosuojakäytäntöäkoskevissa asioissa

Turvata Oy Ab
Läntinen teollisuuskatu 2 (PL 14)
02920 Espoo
sähköposti info@turvata.fi