Automaattinen paloilmoitin

Paloilmoitin on laitteisto, joka antaa automaattisesti ja välittömästi ilmoituksen alkavasta palosta sekä laitteiston toimintavalmiutta vaarantavista vioista. Kun paloilmoittimen palokello alkaa soida, on rakennuksesta poistuttava ulos välittömästi.
Paloilmoitinlaitteisto antaa palosta automaattisesti paloilmoituksen myös hätäkeskukseen.

Paloilmoittimen haltijan tulee tehdä laitteiston liittämistä koskeva sopimus sijaintikunnan hätäkeskuksen kanssa.

Pelastusviranomaiselle tulee etukäteen ilmoittaa, jos laitteisto aiotaan tehdä määrättynä ajankohtana osittain tai kokonaan toimintakyvyttömäksi. Paloilmoittimen irti- ja päällekytkemisen ajankohdasta on ilmoitettava myös hätäkeskukseen.

Paloilmoittimen haltijan tulee nimetä paloilmoittimen hoitaja ja huolehtia siitä, että tämä saa tehtävän hoidon kannalta tarpeellisen koulutuksen.

Paloilmoittimella tulee olla sille laadittu kunnossapito-ohjelma ja sen huolto ja korjaustoiminta täytyy olla järjestetty laitekohtaisen huolto-ohjeen mukaisesti.

Hoitaja vastaa kunnossapito-ohjelman läpiviennistä. Hoitajan on suoritettava paloilmoittimen kokeilu ja tarkastus laitetoimittajan ohjeiden mukaisesti vähintään kerran kuukaudessa ellei hätäkeskuksen kanssa tehdyssä sopimuksessa ole muuta sanottu. Paloilmoittimen kokeilusta ja tarkastuksesta on pidettävä päiväkirjaa.

Paloilmoitinvalmistajalla tai maahantuojalla tulee olla laitekohtaiset huoltoohjeet ja laitteiden ylläpidossa ja huollossa tarvittavat varaosat. Huoltajalla tulee olla laitekohtainen koulutus sekä kutakin huollettavaa laitetta varten tarvittavat huoltovälineet ja -laitteet.

Laitteistolle tehdyistä huolto- ja kunnossapitotoimenpiteistä, ohjelman mukaisista hälytysyhteyden kokeiluista sekä havaituista vioista ja puutteista on pidettävä kunnossapitopäiväkirjaa, joka pyydettäessä tulee esittää kunnan pelastusviranomaiselle. Päiväkirjan on oltava myös tarkastuslaitoksen käytettävissä määräaikaistarkastuksen tekemistä varten. (kuva paloilmoittimesta ja kyltistä)